Trường THPT Trần Quang Diệu

  • Điện thoại: 02553855652; H. Trưởng Nguyễn Dũng: 0986005291; Quản trị: 0914763756
  • Email: c3tranquangdieu@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thạch Trụ - Đức Lân- Mộ Đức- Quảng Ngãi