THỜI KHÓA BIỂU LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 (Áp dụng từ ngày 4 tháng 10)

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 2 (HỌC SINH)

http://c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/TKB-LAN-2_data_and_timetable_data_and_timetable_groups_days_horizontal.html

THỜI KHÓA BIỂU LẦN 2 (GIÁO VIÊN)

http://c3tranquangdieu.quangngai.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/TKB-LAN-2_data_and_timetable_data_and_timetable_teachers_days_horizontal.html